Av.Faruk Ülker Ümraniye Türk Ocağı Eski Bşk

Av.Faruk Ülker Ümraniye Türk Ocağı Eski Bşk

Herşeyde hukuk
ulkerfaruk@kamudannethaber.com

Masonluk ve siyonizm

18 Mayıs 2021 - 10:41 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 - 13:17                     
     Masonluk ve Siyonizm asırlardan beri insanlığın en önemli meselesini oluşturan ve dünya siyasetindeki sosyal hareketlenmelerin oluşumunda  siyonizm bir numaralı etken olmuştur. 

      İki bin yıldır devletsiz ve dağınık halde yaşamalarına rağmen; milli kimliklerini ve dini yaşayışlarını asla unutmadan, İsrail Devletinin kuruluşundaki felsefeyi anlamadan, Ortadoğu'da  ki olayları  sağlıklı ve objektif tahlil edebilmenin imkanı yoktur.

       Siyonizm, masonluk, mason localarının çalışma faaliyetleri, Yahova Şahitleri, Bilderberg Gurup Toplantıları, Sabetaycılık, Yahudi Devlet adamlarının politikaları, NİL'DEN FIRAT'A kadar olan tüm toprakların ele geçirilmesi rüyası; bir diğer adıyla ''YENİ ARZ'I MEVUT TEORİSİ'' kısaca VAAD EDİLMİŞ TOPRAKLARIN ele geçirilmesi düşüncesini anlamadan bilmeden Ortadoğu Coğrafyasında olanları değerlendirmek mümkün olmayacaktır!...

       Güney sınırımızda PKK, PYD ve İŞİD kontrollü oluşturulan Kürt koridorunun Kuzey Irak ile birleştirilerek kurulması düşünülen BÜYÜK KÜRDİSTAN Devletini; ''....Mazlum Kürtler'in hak arayışı ve devlet kurma istekleri...'' biçiminde empoze eden küresel güçlerin  emperyalist ve propaganda  ağına  düşürülmüş   oluruz....

      Osmanlı Devleti, 1492’li yıllarda, İspanya'da engizisyon zulmüne uğrayan ve katledilen  Yahudileri Türkiye'ye getirip yerleştirerek, bu millete en büyük iyiliği yapmıştır. Hatta bununla kalmayıp, Hahambaşılıklarını, havralarını, sinagoglarını kurdurarak dinlerini serbestçe yaşamalarının da önünü açmıştır. 1948 de kurulan İsrail Devletinin  büyük bir kısmı Türkiye'den götürülen Yahudilerle ve paralarla kurulmasına rağmen, Türk Milleti'ne en büyük zararı veren de yine Yahudiler olmuştur....

      SİYONİZM, MASONLUK NEDİR.

         Bu derinlemesine ve kendi içinde çok önem arz eden konuları detaylı olarak anlatabilmek ancak bir araştırma kitabının konusudur. Biz kısa hatlarıyla bilgi vermekle yetineceğiz..

      ''Siyonizm'' genel manada, Filistin dışındaki bütün  Yahudileri,  ''Vaat edilmiş topraklarda'' toplayarak, Süleyman Mabedini Siyon  dağında inşa edip,  Yahudiler’in dünya hakimiyetini sağlama idealidir...Bu gün bu idealleri meşru olmasa bile gayrı resmi ve gayrı meşru olarak gerçekleşmiştir....

      Museviler tahrif edilmiş Tevrat'da; '' Nil'den Fırat'a'' kadar tüm toprakların  kendilerine  vaad edildiklerine  inanırlar. Bu teoriye '' Yeni Arz'ı Mevud'' Teorisi de denilmektedir. Muharref Tevrat'ın bir çok bölümlerinde Yahudilerin dünya hakimiyetinden bahsedilir...

       Bozulmuş Tevrat'ın bölümlerinde Yahudiler için üstün karakter özellikler, ırkçı direktifler, Yahudiliğin milletlere ve insanlığa karşı düşmanlığı ve kini, Yahudi olmayan milletlerin, Yahudiliğe hizmet etmeleri için devletlerin politikalarının ele geçirilmesi yazılıdır....

      1917 Rus ihtilalini yapan Lenin, Troçki birer Yahudidir.Rus devrimini Yahudi bankerler finanse etmişlerdir.Fransa'da  bir dönem Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Yahudi ve masondur.Amerikan başkan ve senatörlerinin çoğu Yahudi asıllıdır.Amerika'da Yahudi lobileri çok etkindir.Bankaların çoğu,silah fabrikaları,sermaye şirketleri ve çok uluslu şirketlerin sahiplerinin büyük kısmı Yahudilerin elindedir...

        Yahudi kelimesinin aslı Yahuda'dan gelmektedir. Yahudi, Hz.Yakup (A.S) ın oğlu olduğu bilinmektedir. İSRAİL kelimesinin manası ise şöyledir.  Yahudi inancın göre, Hz.Yakup Allah'la (C.C) görüştüğüne inanılarak, bir gece Hz.Yakup insan şeklinde biri ile çadırın önünde  sabaha kadar güreş tutarak yenişememişler  bunun üzerine o  meçhul kişi,   ''...bundan sonra senin adın Yakup değil İsrail olsun...'' demiştir...Kısaca İsrail haşa, Allah'la uğraşan adam manasına geliyormuş. Güya  Hz.Yakup'un güreştiği o meçhul adam da Allah'mış!...

     * TEVRAT VE TALMUT*

      Hz. Musa (AS) gönderilen semavi Tevrat, Yahudi din alimleri ve Hahamların bin yıla yaklaşan uzun süren bir çalışmaları  sonucunda tamamen  değiştirilmiştir. İnsanlığa karşı uydurma ve  öç alma  kitabı olarak  yazıldığı, müfessirler, tarihçiler ve telojik  din alimleri tarafından bildirilmektedir. 

       Tahrif  edilmiş Tevrat'dan  insanlığa karşı tamamen bir intikam alma kitabı olan TALMUT bu şekilde ortaya çıkmıştır. 

       Yahudilere tarihte  indirilen ağır darbeler, onların  kalplerinde insanlığa  karşı bir kin ve intikam alma  duygularını sürekli kamçılamıştır...

       Yahudiliğin, Siyonizmin ve dünyaya hakim  olma ideallerinin  altında  yatan gerçeği  iyi anlayabilmek için her şeyden önce, Tevrat'ın yerine geçen TALMUT'U bilmek gerekir.

        Birinci ve ikinci dünya savaşının çıkış  nedenleri, Ortadoğu Coğrafyasında yüzyıllardır bitmeyen savaş  ve kan, 1948'de  İsrail Devleti'nin kurulması, günümüzde ki Büyük Ortadoğu Projesi  (BOP) ve altında yatan 23  İslam Ülkesinin sınırlarının değiştirilmesi, aynı tarihi perspektifin değişik zaman süreçleri içerisinde ki aşamalarıdır!...

        İnsanlığın  zararına  olan her sosyal  hadisenin arkasında  neden Yahudilerin  olduğu ve  bu ruh yapısı;  TALMUT incelendiğinde  çok iyi anlaşılmaktadır...

       Bunları yazmamızda ki gaye bir Yahudi düşmanlığı yapmak veya her olayın altında  Yahudi parmağı aramak değildir... Bu ruh yapısından müstesna  Yahudi  vatandaşlarımızı da  tenzih ederiz. Ama  tarihi hakikatları ve yaşananları yazmaktan da  imtina edemeyiz...
 
      **  ''İsrail ve Siyonizm kıskacında Türkiye. Prof.Dr.Cemal Anadol, 3.baskı'' /  kitabından Talmut'ta geçen bazı bahislere bakalım....

       Talmut'a göre: 
       Yahudiler  Allah  indinde meleklerden dahi  temiz ve seçilmiş kişilerdir. (Chulin 91,b ) İnsanlar ancak Yahudiler sayesinde Allah tarafından taktis edilirler. (Yobamat 63, a) 
  
      Yahudi  olmayanlar  İNSAN SAYILMAZLAR. Hepsi sadece EHLİ HAYVANDIRLAR ve  hiç bir hakka sahip değildirler.  Yanlız Yahudiler'e İnsan denir. Yahudi  olmayanlara insan  denilmez. (Talmut'un bölümlerinden Baba Batra-114 b, Yebamat 61 a...)

  TALMUT'TA  YAHUDİLERİN   DÜNYA'YA  HAKİMİYET  İDEALLERİ

    ''..Ey  Siyon kızı kalk harmanını döv, zira  boynuzunu  demir, tırnaklarını tunç  yapacağım. Sen  daha  çok kavimleri  ezeceksin.Ve  onların kazancını Yehova'ya ve  mallarını bütün  dünyanın  Rabbine tahsis edeceğim. (Mika, 4-18)''

    '' Milletlerin  bütün soyları senin önünde  secde  edecek. Bütün milletler  sana  kulluk  etsinler. (Mazmurlar, 82)

   * Aziz okuyucular  lütfen dikkat!

    ''...MISIR'DAN TA FIRAT'A KADAR BÜTÜN  ÜLKELER  ABRAHAM'A ve ONUN  IRKINA  VADEDİLMİŞTİR. (Musa'nın kitabı, 15-18) ''

       Abraham, Yakup Peygamberin soyundan olup, Mısır'dan çıkarken kendisine şu haber ulaştırıldığından bahsedilir:  
'' ...Seni  atalarına vadettiğim ülkeye götürüyorum,  sana kendin  hiç bir zaman inşa  etmediğin büyük ve zengin şehirler, senin hiç  bir zaman doldurmadığın her çeşit mal ve bereketlerle  dolu evler,...bağlar  ve zeytin bahçeleri  veriyorum. Bunları yiyecek ve  doyacaksın.(Musa'nın V kitabı- 6 ve 10)

      Ve  beynelmilel  Siyonist Kongresinde Yahudiler şu  kararı almışlardır:

    '' Osmanlı  İmparatorluğu'nu parçalamadıkça  İsrail  Devleti kurulamaz. Her  çareye başvurarak, Osmanlı Devleti  yıkılmalı, Filistin'de Türk Bayrağı indirilmeli, Türk askeri Filistin'den  çıkarılmalıdır  ve ancak ondan  sonra da  Yahudi  Devleti kurulmalıdır''  (İsrail ve Siyonizm kıskacında Türkiye. Prof Dr.Cemal Anadol, 3.baskı)

     Tahrif edilmiş Tevrat'ta  geçen bahisler ve Talmut’a  bakalım.

    ''Milletlerin  kralların  sütünü emeceksin. Milletlerin  servetlerini yiyeceksin. (İşaya- 60-18-61)''

     ''Siz  Allah'ınız  Rabbin oğullarısınız...Zira  sen Allah'ın mukaddes bir  kavmisin. Ve Rab yeryüzünde  bulunan  kavimlerin hepsinden üstün tuttuğu kendine bağlı olmak üzere seni seçti. (Tesniye 14)

       ''Yahudi ırkı  dışındakilerin malı, terkedilmiş  bir mal  hükmündedir. Ona Yahudi’nin  sahip olması en tabi hakkıdır. Allah Yahudi  milletine, bütün kabileleri  hayatı ve kazancı üzerinde  bir hakimiyet vermiştir.(Faslı baba petra ve Fi sifri hıkriym, 3.cilt fasıl 25)

       '' Allah Yahudi  milletine, bütün kabilelerin  hayatı ve  kazancı üzerinde bir hakimiyet vermiştir. (Faslı baba petra ve sifri hıkrıym)''

       ''İnsanın  hayvan  üzerinde üstünlüğü olduğu gibi, Yahudi'nin de bütün  insanlara  karşı  üstünlüğü vardır. (Sırf sanhedriya)''

      ''Bak  bugün milletler üzerine ve ülkeler üzerine  onları  kökünden sökmek, yıkmak için helak etmek ve yok etmek için  seni koydum. (İşaya 60)''

       Yukarıda ki  bablarda  görüldüğü gibi adeta  Talmut, İsrail  oğullarına  insanları  sömürmek, öç almak,  yok etmek ve  ülkeleri  işgal  etmek vazifesini vermiştir!...

       İşte  Ortadoğu'da  sönmeyen yangının sebebi; Yahudiler'e Tevrat'ta  vaat   edilen  ve  içinde  Türk topraklarının da  olduğu, Nil'den Fırat'a kadar  toprakların  işgali  ve Büyük İsrail   Devleti'nin  kurulması nihai amaçtır.

       Bunca akıtılan kanlar, dinmeyen göz  yaşları ve  parçalanmış  İslam Ülkelerinin  toprakları  üzerinde  bir Kürt Devleti, başka  adı  ile ''MÜSLÜMAN KÜRT / İSRAİL DEVLETİ ''   kurma  emperyalist   oyunu  sergilenmektedir..

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum